Menu Zamknij

W dobrej atmosferze dbamy o klimat

Szkoła Podstawowa w Modlnej otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dofinansowanie w wysokości 19048,00 zł na realizację Programu Edukacji Ekologicznej pn. “W dobrej atmosferze dbamy o klimat”. Zaplanowane są warsztaty ekologiczne dla wszystkich uczniów, wyjazdy edukacyjne, zielone szkoły i imprezy środowiskowe promujące postawy proekologiczne.


Zakończyła się realizacja programu ekologicznego w Szkole Podstawowej w Modlnej. W ramach jego realizacji zakupiono pomoce dydaktyczne o łącznej wartości 1 500,00 zł. Wszystkie zakupione pomoce wykorzystywane były w trakcie prowadzenia zajęć, warsztatów, akcji, konkursów, rajdów, wycieczek. Uczniowie zaprojektowali ulotkę antysmogową, która została wydrukowana w nakładzie 500 sztuk. Ulotki rozdawane były uczniom i rodzicom podczas Pikniku Ekologicznego w szkole i mieszkańcom w siedzibie Gminy Ozorków.

Dla wszystkich uczniów zorganizowano 12 wycieczek i warsztatów terenowych: do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Łagiewnikach, do Ogrodu Botanicznego i Ogrodu Zoologicznego w Łodzi, do Grupowej Oczyszczalni Ścieków oraz Sortowni i Przeładowni Odpadów w Łodzi, do Geotermii Uniejów i Elektrowni Wodnej w Jeziorsku, do Ośrodka Działań Ekologicznych w Łodzi oraz 3-dniowe do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego i do Bełchatowa. Na organizację wycieczek i warsztatów terenowych przeznaczono kwotę 14.040,00 zł.

Odbyło się 10 warsztatów ekologicznych w szkole, w tym: 3 warsztaty prowadzone przez pracowników Politechniki Łódzkiej w ramach działania „Drzwi zawsze otwarte”, 4 warsztaty przeprowadzone przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” z Łodzi: „Przejadamy energię”, „Od karety do rakiety – o zrównoważonym transpor­cie”, „Klimatyczni – co każdy z nas może zrobić dla ochro­ny klimatu”, „Uwaga, alarm antysmogowy” oraz 2 warsztaty „Ochrona powietrza” i „Odnawialne źródła energii” przeprowadzone przez firmę „Świat przygód”. Na realizację warsztatów gminniaka stacjonarnych wydano kwotę 3.490,00 zł.

Zostało przeprowadzonych 9 konkursów: Multimedialny „Energia w naszym regionie”, Graficzny „OZE – jestem na TAK!”, Wiedzy ekologiczno-przyrodniczej – „Tworzymy dobrą ATMOSFERĘ”, Fotograficzny – „Zoom na powietrze”, Plastyczny – „Las dba o klimat, my dbamy o las”, Techniczny – „Alternatywne źródła energii dla klimatu”, Literacki – „W harmonii z przyrodą”, Recyklingowy – „Chronimy Bioróżnorodność – segregujemy odpady” , Kreatywny Recykling – „Zaczarować odpady”. Zakupiono książki i gadżety ekologiczne za kwotę 3536,00 zł, które wręczono uczniom, jako nagrody w konkursach.

Podsumowaniem działań było Forum Ekologiczne z udziałem Wójta Gminy Ozorków Pana Tomasza Komorowskiego i Ekologiczny Piknik Rodzinny „Jesteś tym, czym oddychasz”.

Alicja Goślińska
Uczniowie szkoły w Modlnej w łódzkim ZOO

        Dnia 21 maja 2018 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wyjeździe do łódzkiego ZOO.  Odbył się on w ramach projektu  edukacji ekologicznej „W dobrej atmosferze dbamy o klimat”.

         Ogród zoologiczny, który jest zielonymi płucami Łodzi, przywitał nas piękną słoneczną pogodą. Zwiedzanie umilił nam przewodnik, który zasypywał nas licznymi informacjami dotyczącymi oglądanych zwierząt. Pierwszym punktem programu było terrarium dla gadów i płazów. Wśród nich znalazł się kameleon, którego uczniowie nie tylko mogli zobaczyć  z bliska, ale również  dotknąć. Kolejne osobniki różnych gatunków wzbudziły w nas ogromną ciekawość, nie tylko ze względu na możliwość  bliskiego z nimi kontaktu, ale także dzięki informacjom uzyskanym od przewodnika. Dotyczyły one nie tylko samych zwierząt, ale również środowiska i klimatu,  w jakim żyją na wolności.

            Wprawdzie większość z nas była już w tym miejscu niejednokrotnie, ale tego dnia zobaczyliśmy je jakby pierwszy raz. Byle więcej takich edukacyjnych wypraw.

Julian Kmieć

klasa II gimnazjumWycieczka do Geotermii Uniejów i Zbiornika Zaporowego Jeziorsko Na Rzece Warcie.

W dniu 11 kwietnia uczniowie klas V i VI  w ramach projektu – “W dobrej atmosferze dbamy o klimat”, uczestniczyli w wycieczce do: Geotermii Uniejów i zbiornika zaporowego Jeziorsko na rzece Warcie. W Uniejowie uczniowie poznali alternatywne źródła energii i dowiedzieli się o ich ekologicznym znaczeniu dla środowiska. Poznali zasady odwiertów oraz działanie ekologicznej kotłowni. Zobaczyli odwierty geotermalne, którymi wydobywana jest gorąca woda z głębokości ponad 2km i po wykorzystaniu z powrotem zatłaczana do wnętrza Ziemi. Wymieniali właściwości lecznicze i wykorzystanie wód w celach balneologicznych oraz rekreacji.
W Jeziorsku, poznali funkcjonowanie zbiornika zaporowego i znaczenie dla środowiska oraz inne sposoby uzyskanie energii odnawialnej: elektrownie wodne, panele słoneczne, fermy wiatrowe.

W ramach czasu wolnego pokonywali przeszkody i ćwiczyli koordynację ruchów w Parku Linowym w Uniejowie.


Wycieczka do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi i Miejskiej Sortowni Odpadów.

14 marca 2018 r. uczniowie klasy VII oraz II i III gimnazjum w ramach realizowanego projektu ekologicznego ,,W dobrej atmosferze dbamy o klimat” uczestniczyli w wycieczce do Oczyszczalni Ścieków oraz Sortowni Odpadów w Łodzi. Podczas wykładu poznali jej budowę i funkcjonowanie oraz znaczenie dla ochrony środowiska. Po zajęciach teoretycznych udali się na teren oczyszczalini ścieków, gdzie w praktyczny sposób poznali pracę w oczyszczalni oraz maszyny, urządzenia i najnowszą technologię oczyszczania ścieków.

W sortowni odpadów zapoznali się z funkcjonowaniem odzyskiwania materiałów wtórnych – w jaki sposób są one wykorzystywane i co można z nich pozyskać. Usystematyzowali wiedzę dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów i co za tym idzie wpływu naszych działań na zanieczyszczenie środowiska naturalnego .


Warsztaty w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Łagiewnikach

W dniach 04.03.2018r. i 08.03.2018r. uczniowie szkoły podstawowej uczestniczyli w warsztatach w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Łagiewnikach. Zajęcia prowadzone były poprzez edukatorów w formie wykładu oraz zajęć terenowych. Podczas pracy w grupach wypełniali karty pracy, rozpoznawali gatunki drzew oraz wyliczali ich wiek. Wymieniali formy terenu, rośliny prawnie chronione, wyznaczali kierunki geograficzne w terenie z wykorzystaniem umiejętności orientacji mapy i kompasu. Tematyka zajęć dotyczyła także zanieczyszczenia powietrza, którego czystość sprawdzali na podstawie skali porostowej. W oparciu o zgromadzone dane opisywali stan zanieczyszczenia powietrza oraz skutki i sposoby przeciwdziałania degradacji środowiska.


Działania w ramach Programu Edukacji Ekologicznej

“O smogu “

Klasowi reporterzy o smogu, zmianach klimatycznych i innych krzywdach wyrządzonych środowisku i sobie samym”. Według klasowych pomysłów na tablicy informacyjnej powstaje cyklicznie gazetka dotycząca tematu przewodniego – „W dobrej atmosferze dbamy o klimat”. Jest ona jednym z elementów klasyfikacji generalnej konkursu o tytuł „EKO KLASY”

“Zajęcia warsztatowe – „Źródła”

W dniach 18.01.2018r. oraz 26.01. 2018r. W ramach projektu ekologicznego „W dobrej atmosferze dbamy o klimat” odbyły się zajęcia warsztatowe dla klas VI- VII oraz II-III gimnazjum. Prowadzili je edukatorzy Ośrodka Ekologicznego „Źródła” w Łodzi. Tematyka zajęć:

  • „Uwaga, alarm antysmogowy” – mający na celu zapoznanie uczniów z tematem zanieczyszczonego powietrza oraz sposobami jego ochrony.
  • „Przejadamy energię” – ukazanie wpływu dużego zużycia energetycznego przez kraje wysokorozwinięte oraz pływ zużycia na klimat i globalną konsumpcję.
  • „Od karety do rakiety- o zrównoważonym transporcie”- tematyka poświęcona problemowi komunikacji, nadmiernemu ruchowi komunikacyjnemu i jego konsekwencji dla środowiska i człowieka.
  • „Klimatyczni- co każdy z nas może zrobić dla ochrony klimatu”- uświadomienie uczniom jaki mamy wpływ na klimat i jakie działania możemy podejmować dla jego ochrony.

Podczas zajęć uczniowie wykonywali proste doświadczenia, dowiadywali się – czym jest SMOG i jaki ma wpływ na nasz organizm. Grali w gry symulacyjne, wyjaśniali pojęcie ecodrivingu. Uczyli się w jaki sposób zmieniać swoje codzienne nawyki w trosce o samego siebie i klimat.

“Zajęcia warsztatowe – PŁ”

Przedstawiciele Działu Promocji Politechniki Łódzkiej przeprowadzili w naszej szkole warsztaty dotyczące tematyki związanej z realizowanym projektem ekologicznym. Odbyły się one w dniu 18 .01. 2018r. a ich uczestnikami byli uczniowie klas II i III gimnazjum.

Tematyka zajęć:

  • „Jak zdobyć energię i nie zniszczyć środowiska? Wierzba energetyczna- czyste źródło energii”
  • „Czy z odpadów da się coś zrobić.”

Wykładowcy Politechniki Łódzkiej wraz z uczniami zastanawiali się nad realnym wykorzystaniem wierzby jako surowca energetycznego. Wykorzystaniem nieużytków i oczyszczania gleby z metali ciężkich. Znaczeniem energii odnawialnej dla klimatu i ekonomii. Systematyzowali wpływ recyklingu oraz poznawali nowoczesne technologie w przetwarzaniu surowców wtórnych. Analizowali znaczenie nowatorskich technologii, które mają zapobiegać zanieczyszczeniu powietrza i zagrożenia smogiem.


“Zajęcia warsztatowe – prowadzone przez przedstawicieli Działu Promocji Politechniki Łódzkiej”

W ramach projektu ekologicznego „W dobrej atmosferze dbamy o klimat” w Szkole Podstawowej w Modlnej  zaplanowane zostały w roku 2017 następujące zadania:
  • “DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA” – szkolny happening ekologiczny, w ramach którego poszczególne klasy według swoich pomysłów zaprezentowały sposoby dbania o powietrze. W formie inscenizacji, wierszy, plakatów i piosenek ukazali problematykę zanieczyszczeń powietrza i smogu oraz sposoby działań potrzebnych do poprawienia jego stanu. Powołana komisja, w oparciu o wyznaczone kryteria oceny, przydzieliła poszczególnym klasom punkty, które będą sumowane w generalnej klasyfikacji konkursu o „Eko Klasę”. Największą liczbę przyznanych puntów uzyskała klasa III gimnazjum.
  • Jednocześnie został ogłoszony szkolny konkurs indywidualny “CHRONIMY BIORÓŻNORODNOŚĆ- SEGREGUJEMY ODPADY”. Będzie on oceniany w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-V i – klasy VI-VII , II-III gimnazjum. Konkurs polega na całorocznej selektywnej zbiórce makulatury, nakrętek plastikowych, puszek aluminiowych, a zwycięzca otrzyma tytuł ,,Ekoselekcjonera Roku”.
  • Odbyły się zajęcia terenowe, w czasie których uczniowie przy pomocy walizek ekobadacza zakupionych z projektu “Moja wymarzona ekopracownia”, poddali badaniu zanieczyszczenie gleby i powietrza oraz badali stan hałasu w różnych punktach pomiarowych. Efektem badań było uzupełnienie przygotowanych kart pracy, zdjęcia oraz panel dyskusyjny pomiędzy poszczególnymi grupami.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status