Menu Zamknij

Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp Deklaracji

Szkoła Podstawowa im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piecjoty w Modlnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.modlna.edu.pl

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa to modlna.edu.pl jest niezgodna z ustawą z 04.04.2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych z powodu niezgodności wyłączeń. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, część zdjęć z wydarzeń nie posiada pełnych opisów alternatywnych, część plików nie jest dostępna cyfrowo. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Nowak, e-mail: spmodlna@ug-ozorkow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 710 13 86.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo – skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym mieści się siedziba Szkoły Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej usytuowany jest we wsi Modlna. Do budynku i sali gimnastycznej szkoły prowadzi 5 wejść. Do sali gimnastycznej od strony drogi prowadzącej na Małachowice wejście z poziomu ulicy przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek składa się z podpiwniczenia, parteru i piętra. Nie posiada podjazdów ani toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Winda dla osób niepełnosprawnych ułatwia poruszanie się pomiędzy budynkiem szkoły a salą gimnastyczną. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. Nie można skorzystać z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt i pomoc pracownika szkoły.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.


Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status