Menu Zamknij

Laboratorium Kompetencji w Gimnazjum w Modlnej

Projekt nr RPLD.11.01.02-10-B008/16 „Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modlnej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Podsumowanie zajęć w ramach projektu “Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modlnej”.

Dnia 12 grudnia 2018 r. odbyły się ostatnie zajęcia dla uczniów w ramach realizowanego od stycznia 2017 r. projektu „Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modlnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wartość projektu to 424.203,25 zł.

W ramach realizacji utworzono pracownię do nauczania chemii, fizyki, biologii i geografii z nowoczesnym sprzętem i pomocami dydaktycznymi, zakupiono pomoce do matematyki i języków obcych. Szkoła została doposażona w 2 tablice multimedialne i przenośny sprzęt komputerowy dla uczniów.

Głównym celem projektu było rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów podczas dodatkowych zajęć. Udział we wsparciu wzięło 100 osób, w tym 81 uczniów i 19 nauczycieli. Zrealizowano:

– zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:

Z matematyki – 195 godz.

Z języka angielskiego – 120 godz.

Z języka niemieckiego – 120 godz.

– zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

Koło Młodych Matematyków – 180 godz.

Warsztaty z języka angielskiego – 180 godz.

Warsztaty z języka niemieckiego – 180 godz.

Koło Młodych Przedsiębiorców – 180 godz.

– zajęcia przyrodnicze

Koło Młodych Biologów – 120 godz.

Koło Młodych Podróżników – 120 godz.

Koło Młodych Chemików – 360 godz.

Koło Młodych Inżynierów – 120 godz.

– koło informatyczne – 180 godz.

– zajęcia specjalistyczne wspierające ucznia

Korekcyjno-kompensacyjne – 420 godz.

Dla uczniów z dysleksją – 195 godz.

Logopedyczne – 60 godz.

Psychoedukacyjne – 135 godz.

Gimnastyka korekcyjna – 120 godz.

Projekt zapewniał odwóz uczniów po zajęciach i wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz pakiet szkoleń dla nauczycieli.

Koordynator projektu

Alicja Goślińska


W ramach projektu “Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modlnej” w naszej szkole prowadzone są zajęcia dodatkowe dla naszych gimnazjalistów. Dzięki tym zajęciom uczniowie mają możliwość kształtować, rozwijać swoje zainteresowania, jak i niwelować dysproporcje edukacyjne oraz wyrównywać deficyty rozwojowe. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem wśród naszych uczniów.


“Od dnia 3 września 2018 r. trwają zajęcia prowadzone w ramach projektu “Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modlnej”. Jest to ostatni etap realizacji projektu, zakładającego rozwój umiejętności kluczowych uczniów. Zakończenie i podsumowanie projektu planowane jest na dzień 12 grudnia 2018 r.”

Kalendarz zajęć w ramach projektu


Zakończono szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu “Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modlnej”


Galeria filmów – Laboratorium Kompetencji Gimnazjum w Modlnej

  • Zajęcia w terenie

  • Wycieczka do Warszawy


SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA

W RAMACH PROJEKTU „LABORATORIUM KOMPETENCJI W GIMNAZJUM W MODLNEJ” w roku szkolnym 2017/2018.


ZAJĘCIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Justyna Pawlak
Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach i skierowane są do uczniów z wadami postawy, które maja na celu wzmocnienie, skorygowanie układu mięśniowego oraz wyrobienie nawyku przyjmowania postawy prawidłowej – skorygowanej i umiejętne stosowanie go w życiu. 
Głównym celem jest stymulowanie i umożliwianie uczniom podejmowania aktywności ruchowej na rzecz kształtowania prawidłowej postawy ciała. Zajęcia ruchowe z gimnastyki korekcyjnej ułatwiają swobodę poruszania się, kształtowania zmysłu równowagi, koordynacji ruchowej oraz ogólnej sprawności. Aktywność ruchowa w istotny sposób wpływa na wszechstronny rozwój intelektualny i wykształca świadomość odczuwania własnego ciała.


KOŁO MŁODYCH CHEMIKÓW

Prowadzący – Tomasz Roszkowski – cztery grupy.

Cele ogólne to rozbudzenie głębszych zainteresowań chemią, kształtowanie umiejętności obserwacji i opisu procesów chemicznych, kształtowanie umiejętności posługiwania się wiedzą chemiczną przy rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych. Cele te uczniowie mają osiągnąć dzięki wspólnej “zabawie” chemią. Wykonywanie doświadczeń w małych grupach i komfortowych warunkach, no i w miłej atmosferze. Często doświadczenia te są trudne do wykonania na “normalnych” lekcjach.

Przykłady poniżej na zdjęciach.


KOŁO MŁODYCH INŻYNIERÓW

Prowadzący – Tomasz Roszkowski – Dwie grupy.

Cele ogólne to rozbudzenie głębszych zainteresowań fizyką, kształtowanie umiejętności obserwacji i opisu zjawisk fizycznych, kształtowanie umiejętności posługiwania się wiedzą fizyczną przy rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych. Cele te podobnie jak na zajęciach chemicznych uczniowie mają osiągnąć poznając nowe przyrządy pomiarowe i posługiwanie się nimi – traktowane jako zabawa. Poznawanie zjawisk i praw fizycznych podczas wykonywania prostych doświadczeń. Przykłady na zdjęciach. Bańki mydlane – napięcie powierzchniowe. Suwmiarki – nauka używania. Budowa samochodów z napędem elektrycznym – i czy na pewno dziewczęta bawiły się gorzej?


Koło Młodych Podróżników


Prowadząca zajęcia – Katarzyna Ogonowska

Zajęcia Koła Młodych Podróżników rozwijają i rozbudzają zainteresowania otaczającym światem. Są to zajęcia rozwijające kreatywność, innowacyjność i samodzielność w dochodzeniu do wiedzy oraz rozbudzające pasję badawczą. Podczas zajęć uczniowie doskonalą swoje umiejętności pracy w grupie i prezentowania efektów pracy, a także pracy metodą projektu. Zajęcia przygotowują również do udziału w konkursach. W lutym uczniowie przystąpili do I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Górach Polski. Tegoroczna edycja konkursu dotyczyła Tatr. Do finału zakwalifikowały się uczennice: Alicja Kowalczyk i Zuzanna Domańska. 15 marca b.r. została przeprowadzona prelekcja o Tatrach dla klas gimnazjalnych. O Tatrach opowiadał prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Łodzi pan Krzysztof Pietruszewski. Uczniowie pogłębili swoją wiedzę o najwyższych górach Polski poznając ich walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe. Na zakończenie wybrali się na wirtualną wędrówkę na Rysy – najwyższy szczyt naszego kraju i poznali zasady bezpiecznego zachowania się w górach. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach. Skierowane są do uczniów klasy III gimnazjum.


KOŁO INFORMATYCZNE


Nauczyciel prowadzący zajęcia- Justyna Pawlak
Zajęcia koła informatycznego prowadzone są w 3 grupach i adresowane są dla uczniów, którzy wykazują zainteresowania informatyczne. Głównym celem zajęć jest profilaktyka zagrożeń związanych z siecią oraz możliwości wykorzystywania w sposób bezpieczny jej w celach edukacyjnych.
Na zajęciach uczniowie rozwijają swoje zainteresowania technologią informatyczną, poznają budowę komputera i jego składowe. Uczniowie sami rozmontowują, a następnie własnoręcznie składają komputer. Dokonują formatowania dysku i odpowiedniej konfiguracji komputera oraz jego oprogramowania. Zajęcia mają dostarczyć uczniom wiedzy dotyczącej zarówno korzyści, jak i zagrożeń płynących z użytkowania komputera i Internetu oraz innych urządzeń komunikacyjnych.

 


KOŁO MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW 


Nauczyciel prowadzący zajęcia- Alicja Goślińska

Zajęcia są propozycją przygotowania młodzieży gimnazjalnej do aktywnego wchodzenia w życie gospodarcze, stanowienia o sobie, wytyczania własnej drogi rozwoju poprzez aktywne wzmacnianie swoich mocnych stron, zainteresowań, uzdolnień, a przez to dostosowania się do zmieniającej się struktury rynku pracy. Uczniowie planują swoją przyszłość, podejmują decyzje dotyczące dalszej drogi edukacyjnej, wyboru zawodu, kształtują nawyki konsumenckie, uczą się poruszania w świecie finansów. Na  zajęciach prowadzonych metodami aktywizującymi członkowie koła poznają pojęcia i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zasady bezpiecznego zarządzania budżetem (na zdjęciach: gra dydaktyczna “Bezpieczna kasa”).

 


ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ 


Prowadząca zajęcia – Anna Sadecka

Zajęcia dla uczniów z opinią o dysleksji w ramach projektu „Laboratorium Kompetencji w Gimnazjum w Modlnej” realizowane są w trzech grupach. Głównym ich założeniem jest stymulowanie procesów percepcyjno – motorycznych oraz usprawnianie umiejętności poprawnego pisania i czytania. Uczniowie podczas zajęć doskonaląc pamięć i percepcję wzrokową układają figury z pamięci i wzoru, zapamiętują, a następnie opowiadają o szczegółach rysunków, wyodrębniają ukryte wyrazy, tworzą mozaiki i rozwijają kreatywne myślenie. Doskonaląc percepcję słuchową różnicują dźwięki z otoczenia i głoski w wyrazach. Zapamiętują fragmenty utworów i próbują je odtworzyć. Umiejętność poprawnego ułożenia narzędzia pisarskiego w dłoni oraz poprawę jakości pisma uczniowie doskonalą wykonując szereg ćwiczeń grafomotorycznych. Wykorzystując pracę z krótkimi tekstami ćwiczą wyrabianie czujności ortograficznej oraz lepsze tempo czytania. Często wykorzystywane są elementy zabawy. Uczestnicy zajęć bardzo lubią grać w gry dydaktyczne, których zasady sami modyfikują dla własnych potrzeb. Wśród nich jest grupa uczniów, która często tworzy różnego rodzaju konstrukcje z klocków. Zajęcia są dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów co sprzyja budowaniu przyjaznej atmosfery podczas zajęć i dużemu zaangażowaniu w wykonywane zadania.


KOŁO MATEMATYCZNE

Prowadzący: Łukasz Oterski

Zajęcia koła matematycznego adresowane są do uczniów, którzy wykazują uzdolnienia matematyczne i przede wszystkim są zainteresowani pogłębieniem oraz rozszerzeniem swojej wiedzy z zakresu matematyki. Realizowane będzie to poprzez poznawanie nowych (wykraczających poza podstawę programową) treści oraz poprzez rozwiązywanie trudniejszych problemów związanych z tematami omawianymi w ramach lekcji. Jeden z tematów zajęć dotyczył wiadomości o figurach przestrzennych. Zajęcia były prowadzone metodą gry dydaktycznej. Uczniowie utrwalali wiadomości o bryłach uczestnicząc w quizie matematycznym. Każdy uczeń w czasie 45 minutowych zajęć rozwiązywał zadania punktowane od 1 do 3. Zadania swoim zakresem obejmowały umiejętności obliczania pola powierzchni i objętości wszystkich poznanych figur przestrzennych. Uczniowie sami decydowali o jakim stopniu trudności rozwiązywali kolejne zadania, rywalizując ze sobą o najwyższy wynik.


ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE

Nauczyciel prowadzący: Patrycja Górna, ilość grup: 2

Główne założenia zajęć psychoedukacyjnych to nabywanie kompetencji społecznych i umiejętności uczenia się oraz rozwijanie zasobów osobistych. Zajęcia prowadzone są z zastosowaniem różnorodnych ćwiczeń grupowych, poprzez twórczą dyskusję, pracę własną uczestników, symulacje sytuacyjne rozwijające umiejętności oraz mini wykłady i komentarze prowadzącego. Zajęcia bazują na praktycznym doświadczeniu uczestników, informacji zwrotnej od grupy i prowadzącego, refleksji własnej, jako momentu inicjującego rozwój, zmiany w postawach i zachowaniu. Główne tematy psychoedukacji to asertywność, radzenie sobie ze stresem, emocje, samoocena oraz komunikacja interpersonalna.


LABORATORIUM KOMPETENCJI W GIMNAZJUM W MODLNEJ

W dniu 22 grudnia 2016 r. Gmina Ozorków reprezentowana przez Dyrektora Zespołu Szkół w Modlnej Alicję Goślińską i Skarbnika Gminy Ozorków Panią Małgorzatę Domańską podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modlnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Ogólna wartość projektu to 456.469,25 zł, ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi szkoła otrzyma w roku 2017 kwotę 313.120,38 zł, w roku 2018 – 111.082,87 zł. Realizacja projektu planowana jest od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Utworzona zostanie pracownia do nauczania przedmiotów przyrodniczych wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, z nową podłogą i oświetleniem. Zakupione zostaną 2 tablice multimedialne i przenośny sprzęt komputerowy dla uczniów. Głównym celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, dlatego od 1 lutego zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia z matematyki, chemii, fizyki, biologii, geografii, języków obcych i przedsiębiorczości. Rozszerzona zostanie też oferta dotycząca pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Do wszystkich dodatkowych zajęć zakupione zostaną atrakcyjne dla uczniów pomoce dydaktyczne. Projekt zapewnia również odwóz uczniów po zajęciach i wyjazd edukacyjny do centrum Kopernik w Warszawie oraz pakiet szkoleń dla nauczycieli.


Pół miliona złotych dla Gimnazjum w Modlnej!

Od stycznia 2017 roku do grudnia 2018 r. realizowany będzie projekt edukacyjny Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modlnej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Został on pozytywnie oceniony w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności; Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji; Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne. Ogólna wartość projektu wynosi 456 469,25 zł. Ze środków unijnych szkoła otrzyma 424 203,25 zł. Projekt zakłada wykonanie pracowni do nauczania fizyki, chemii, biologii i geografii z nowoczesnym sprzętem i pomocami dydaktycznymi, zakup pomocy do matematyki i języków obcych oraz sprzętu komputerowego do wykorzystania na lekcjach różnych przedmiotów. Wszystko służyć ma nauczaniu z wykorzystaniem metody eksperymentu, jak również realizacji zajęć pozalekcyjnych kształcących kompetencje kluczowe, takie jak języki obce, przedmioty przyrodnicze, matematykę, przedsiębiorczość.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status