Menu Zamknij

Klauzula informacyjna – informacja publiczna w Szkole Podstawowej w Modlnej.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych jest Szkoła Podstawowa im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej z siedzibą: 95-035 Ozorków, Modlna 29, telefon kontaktowy (42) 710-13-86, adres poczty elektronicznej: spmodlna@ug-ozorkow.pl
 2. Administrator danych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych, którego funkcję pełni Pani Agnieszka Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.
 3. Państwa  dane osobowe będą przetwarzane ponieważ jest to niezbędne do rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, złożonego przez Panią/ Pana.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a brak danych nie wpływa na realizację wniosku.
  W przypadku, gdy podadzą Państwo swoje dane osobowe i sprawa będzie załatwiona w formie odpowiedzi na wniosek Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), zaś w przypadku np. wydania decyzji odmownej dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO jako wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z:

– art. 107 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, z którymi współpracuje Administrator tj.: dostawca i hostingodawca poczty elektronicznej, podmiot zapewniający asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych np. dla elektronicznego obiegu dokumentów w szkole, firma świadcząca usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, a także inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres rozpatrzenia wniosku a następnie przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach czyli przez okres 5 lat kalendarzowych liczonych od dnia 01 stycznia następnego roku, w którym nastąpiło zakończenie Państwa sprawy.
 3. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa

a)prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO),

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 18 RODO)

d) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie  następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 17 RODO)

e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana dotyczących, gdy                   przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO (art. 21 RODO).

8.Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez szkołę z usług firmy Microsoft Corporation/ Google Ireland Limited (firma hostingowa i dostawca poczty elektronicznej). Firma Microsoft Corporation/ Google Ireland Limited korzysta z odpowiednich mechanizmów zgodności takich jak standardowe klauzule umowne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez RODO.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status