Menu Zamknij

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020 – Organizacja egzaminów ósmoklasisty, z uwzględnieniem wytycznych MEN, GIS, CKE w dniach 16, 17, 18 czerwca 2020r.

SZKOŁA PODSTAWOWA im. 17 WIELKOPOLSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY
W MODLNEJ

Organizacja egzaminów ósmoklasisty, z uwzględnieniem wytycznych MEN, GIS, CKE w dniach 16,17,18 czerwca 2020r.

 1. Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z wprowadzeniem grup podczas wpuszczania zdających na egzamin i wychodzenia po egzaminie
 • Zdający korzystają z wejścia przy sali gimnastycznej. Wejście do szkoły jest możliwe pomiędzy godziną 8:00 a 8:15.
 • Uczniowie zachowują pomiędzy sobą 1,5 metrowe odstępy (pracownicy obsługi będą pomagali podczas ustawiania się i wchodzenia), następnie dokonują dezynfekcji rąk i pomiaru temperatury. Przy wejściu będzie można zostawić kurtkę oraz wyłączony telefon i zegarek, po uprzednim spakowaniu go do jednorazowej folii (będzie zapewniona przez szkołę). Zalecamy pozostawienie telefonu oraz zegarka w domu.
 • Następnie zdający udają się schodami do wyznaczonych sal, gdzie będą oczekiwać na egzamin.
 • Od momentu podejścia do szkoły, aż do momentu zajęcia miejsca przy stoliku, ucznia obowiązuje zakrycie nosa i ust ( maseczką, chusteczką lub przyłbicą). Nauczycieli i personel obowiązuje maseczka lub przyłbica oraz rękawiczki jednorazowe – osoby mające bezpośredni kontakt z uczniem.
 • Po zakończonym egzaminie uczniowie w bezpiecznych odstępach zostaną wypuszczeni z sali egzaminacyjnej przez nauczycieli i kierują się do wyjść z sal egzaminacyjnych.
 • Obowiązuje zakaz gromadzenia się na terenie lub przy szkole po skończonym egzaminie.

 

 1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów
 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 •   Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 • Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

– zdający

– osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny),

– inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

– pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

 

 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. W przypadku korzystania z przyborów piśmienniczych rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną małą butelkę z wodą.
 • Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 • Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

 1. Środki bezpieczeństwa osobistego

 

 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) a przechodząc do sali mają zakryte usta i nos (maseczką, przyłbicą, chusteczką lub szalikiem).
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową, chusteczką, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

– podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

– wychodzi do toalety

– kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 • Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 • Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 • Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 • Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

 1. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

 1. Przy wejściu do szkoły zostały wywieszone odpowiednie informacje:
  • dotyczące objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu
  • zawierające nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej
  • zawierające adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego
  • zawierające numery telefonów do służb medycznych
  • zawierające numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).
 2. Przy wejściu do szkoły został umieszczony płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
 3. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej.
  Obok płynu zostanie umieszczona informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
 4. Egzamin będzie przeprowadzany w salach lekcyjnych oraz salach gimnastycznych z zachowaniem odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego.
 5. Ławki w sali egzaminacyjnej zostały ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
 6. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego zostały również przygotowane
  z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego. Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej (konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej). Miejsca dla członków zespołu nadzorującego zostały zorganizowane w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru zdających.
 7. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią:
  • egzaminy z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD

 • sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.

Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, należy zapewnić regularną dezynfekcję klamek/uchwytów.

 1. Sale egzaminacyjne będą wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku
  nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.
 2. Dla każdego zdającego zostanie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp.
 3. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone zostały plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
 4. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej zostaną zdezynfekowane przed i po każdym egzaminie.
 5. Dezynfekowane będą również
 • sprzęt (komputery, klawiatury, dodatkowy osprzęt)
 • odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego nowożytnego
 • przybory piśmiennicze dla zdających, którzy zapomnieli przynieść je na egzamin, z wyjątkiem materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają
 • Na terenie szkoły wyznaczono i przygotowano pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 1. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 1. Członkowie zespołów nadzorujących każdego dnia egzaminów od godziny 7:40 przejdą szkolenie z zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.
 2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego poinformuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”.
 3. Paczki od kuriera muszę zostać odebrane i otwierane w rękawiczkach. Po odebraniu paczek od kuriera można przetrzeć je szmatką z płynem dezynfekującym.
 4. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.
 5. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
 • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
 • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
 • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
 • Aby zapobiegać tworzeniom się grup zdających przed szkołą po zakończeniu egzaminu uczniowie będą wypuszczani ze szkoły różnymi wejściami
 • Przewodniczący komisji zobowiązani są poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub zdającego

 1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
 2. W przypadku zdającego, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.
 3. Należy postępować zgodnie z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem, która powinna uwzględnia następujące założenia:
 • pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem
 • zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (gis.gov.pl)
  oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa
 • w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek
 • w przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego oraz wdrożyć wyżej opisaną procedurę.
 • Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie
  w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną. W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zawsze należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji
  lub uzyskania porady.
 • W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe – zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi
  to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.
 • W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status