Menu Zamknij

Drodzy Rodzice, Opiekunowie – ważna informacja dotycząca strajku.

Drodzy Rodzice, Opiekunowie,

Przed nami bardzo ważne dni, które mogą mieć ogromny wpływ na przyszłość polskiej edukacji.

8 kwietnia najprawdopodobniej rozpocznie się ogólnopolski strajk nauczycieli i pracowników oświaty – również w Naszej Szkole.

Od kilku dekad poszczególne rządy i Ministerstwo Edukacji Narodowej sukcesywnie degradowały status zawodu nauczyciela. Tak też stało się rok temu, kiedy to wydłużono ścieżkę awansu zawodowego
i wprowadzono niekorzystne zasady oceny pracy nauczyciela, odebrano też niektóre świadczenia socjalne.

Środowisko oświatowe zaczęło wyrażać swoją dezaprobatę wobec tych poczynań poprzez różnego rodzaju protesty, manifestacje i rozmowy związków zawodowych ze stroną rządową. Niestety, bez efektu.

Protestując, walczymy o godność i podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela, ponieważ bez tej zmiany nie będzie możliwa poprawa stanu i jakości polskiej edukacji, a to z kolei będzie miało wpływ na przyszłość Waszych dzieci.

Niska pensja nauczycieli, 15-letnia ścieżka awansu zawodowego, skomplikowana ocena pracy, biurokracja polegająca na wypełnianiu i tworzeniu niepotrzebnych papierów, brak stabilizacji zawodowej w edukacji (reforma strukturalna systemu oświaty – likwidacja gimnazjów, ciągłe zmiany prawa oświatowego, zmiany w podstawach programowych) – to tylko niektóre z elementów, które powodują, że zawód nauczyciela staje się mało atrakcyjny dla absolwentów wyższych uczelni.

Za kilka lat na emerytury odejdzie bardzo duża grupa starszych nauczycieli. I tu powstaje kluczowe pytanie:

Kto ich zastąpi, kto będzie uczył Wasze dzieci i wnuki?

My chcemy, aby w dalszym ciągu byli to najlepsi fachowcy. Do tego potrzeba jest odbudowa prestiżu zawodu nauczyciela, tak aby był on atrakcyjny pod względem finansowym oraz stwarzał dobre warunki nauczania przyszłych pokoleń.

Chcielibyśmy uniknąć strajku, dlatego został on ogłoszony z tak dużym wyprzedzeniem. Jest to czas dla rządzących, by przystąpili do konstruktywnych rozmów. Niestety, zamiast tego, stosują coraz mocniejszą nagonkę medialną na nasze środowisko.Jeżeli do 8 kwietnia nie dojdzie do porozumienia, nie pozostanie nam nic innego jak rozpoczęcie akcji strajkowej. Wtedy będziemy potrzebować Waszego zrozumienia i wsparcia, wtedy będziemy prosić Was o zapewnienie opieki dzieciom

My nauczyciele Szkoły Podstawowej w Modlnej

——————————————————————————————————————

INFORMACJA

dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli,

w których odbędzie się strajk

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pracownika).

O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym

za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy).

Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status